معنی توکل چیست؟ گاهی باید از سر راه خدا کنار برویم